Amateur tuinders vereniging de hoefmolen

Statuten

                                              

STATUTEN 

 ATV De Hoefmolen.

 

 

Versie:  10-04-2011

 

 

 

      INHOUD            

            I           Algemene Bepalingen

            II         Lidmaatschap

            III        Geldmiddelen

            IV        Jaarlijkse Contributie en Andere Verplichtingen

             V         Verenigingsjaar

             VI        Het Bestuur

             VII       Algemene Vergadering

             VIII     De Kascommissie

             IX        Statutenwijziging

             X         Ontbinding

             XI        Huishoudelijk Reglement

             XII       Slotbepalingen

 

 

 

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1         Naam en zetel

 

            De vereniging draagt de naam:    Amateurtuindersvereniging De Hoefmolen, 

            bij verkorting genaamd: ATV De Hoefmolen.

            Hierna te noemen de vereniging.  

            De vereniging is gevestigd te Alkmaar.                           

                                              

Artikel 2         Duur

 

            De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.                              

                                              

Artikel 3         Doel

 

 1. De vereniging heeft ten doel het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur;

                de nadruk ligt hierbij op het telen van groenten en fruit.

 1. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
 2. het verkrijgen van geschikte terreinen bestemd voor volkstuinen, in pacht, huur of gebruik

                        van de Federatie van Amateurtuindersverenigingen Alkmaar en Omstreken.

 1. het beheren van het volkstuincomplex gelegen aan de Olympiaweg 32 te Alkmaar;
 2. het bevorderen van milieuvriendelijk tuinieren;
 3. het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen, waar nodig ook in andere gemeenten
 4. het aanwenden van alle wettige middelen, die voor het volkstuinwezen bevorderlijk kunnen zijn.
 5. Ter ondersteuning van de activiteiten vermeld in lid 2 a tot en met e van dit artikel maakt de vereniging

                deel uit van de Federatie van Amateurtuindersverenigingen Alkmaar en omstreken, van wie  zij de

                doelstellingen onderschrijft.                              

                                              

                                               

  

 1. Lidmaatschap

 

Artikel 4         Leden, aspirant-leden, kandidaat-leden, leden van verdienste, ereleden, donateurs

 

 1. Als lid kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke personen, aan wie naar het oordeel

                  van het bestuur een tuin als in lid 2 bedoeld in gebruik kan worden gegeven.

 1. Ieder lid heeft recht op het gebruik van een door het bestuur aan hem aan te wijzen volkstuin.
 2. Als aspirant-lid kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke personen die schriftelijk te

                  kennen hebben gegeven een tuin als in lid 2 bedoeld in gebruik te willen nemen, voor wie een

                  voorlopig lidmaatschap met de duur van een jaar geldt.

 1. Als kandidaat-lid kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke personen die schriftelijk

                  te kennen hebben gegeven een tuin als in lid 2 bedoeld in gebruik te willen nemen, maar voor 

                  wie nog geen tuin beschikbaar is.

 1. Tot lid van verdienste kunnen worden benoemd leden die zich voor de vereniging bijzonder 

                  verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of ten minste tien  stemgerechtigde

                  leden  door de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd. Zij zijn vrijgesteld van

                  het betalen van contributie.

 1. Tot erelid kunnen worden benoemd meerderjarige natuurlijke personen die zich voor de vereniging

                  bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die geen lid van de vereniging zijn en op voordracht

                  van het bestuur of ten minste tien stemgerechtigde leden door de Algemene  Ledenvergadering als

                  zodanig zijn benoemd.

                  Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

 1. Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht

                  van het bestuur.

                  De algemene vergadering kan op voordracht van het bestuur een erelidmaatschap of een

                  lidmaatschap van verdienste ontnemen.

 1. Donateurs zijn natuurlijke- en rechtspersonen die de vereniging steunen met een jaarlijkse  bijdrage,

                  waarvan de minimale grootte door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld, zonder dat

                  daaruit enige verplichting voortvloeit voor de vereniging.

 1. In het Huishoudelijk Reglement kunnen verplichtingen aan leden, kandidaat-leden, leden van

                  verdienste, ereleden en  ondersteunende leden worden opgelegd en kunnen hun rechten worden

                  gegeven.

10. Slechts leden als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn leden in de zin van de wet.                

                   

 

Artikel 5         Toelating

 

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirant-leden en/of kandidaat-leden.
 2. Indien het bestuur negatief beslist omtrent de toelating van een lid, aspirant-lid of kandidaat-lid, 

      kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

                                                 

Artikel 6         Aanvang lidmaatschap

  1.   Het lidmaatschap vangt aan bij de toetreding tot de vereniging.

  2.   Het moment van toetreding moet blijken uit een door het bestuur schriftelijk verstrekte  kennisgeving

         van toelating; toetreding is niet eerder mogelijk dan na ondertekening van een huurovereenkomst

         voor de huur van een tuin.                 

                  

Artikel 7         Einde lidmaatschap

 1.  Het lidmaatschap eindigt:

                  door opzegging door het lid;

                  door opzegging namens de vereniging;

                  door ontzetting;

                  door overlijden van het lid.

 2.  Bij overlijden kan het lidmaatschap desgewenst overgaan op diegene met wie het lid een

      gemeenschappelijke huishouding voerde, mits aan het bepaalde in artikel 5 lid 1 wordt voldaan.

 3.  Opzegging door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een

      opzegtermijn van twee maanden schriftelijk geschieden aan het bestuur. In bijzondere gevallen kan

      het bestuur ten gunste van het lid hiervan afwijken.

  4.  Opzegging namens de vereniging kan geschieden, mits met goedkeuring van de algemene

       vergadering, tegen het einde van het verenigingsjaar schriftelijk met een opzegtermijn van twee

        maanden en mits schriftelijk door het bestuur aan het lid bekend gemaakt, voorts wanneer een lid

        heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, en

        wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten  voortduren.

 5. Een lid kan met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap opzeggen:

        1.   indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten  voortduren, of

        2.   binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn  verplichtingen

               zijn verzwaardhem bekend is geworden of hem is meegedeeld, (behalve  indien het betreft

               wijziging van geldelijke rechten en/of verplichtingen) of 

        3.   binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging

               in een andere rechtsvorm of tot fusie.

 1. Ontzetting kan worden uitgesproken door het bestuur wanneer een lid handelt in strijd met de  

       statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging opzettelijk benadeelt.

 1. Het bestuur zal niet eerder tot ontzetting besluiten, dan nadat het lid in gebreke is gesteld en in

      de  gelegenheid is gesteld binnen veertien dagen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

      Bij  herhaling zal het besluit tot ontzetting onherroepelijk zijn.

 1. Bij ontzetting uit het lidmaatschap zal het betrokken lid ten spoedigste (in elk geval binnen een

      week), nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, schriftelijk van het besluit, met opgave

      van   redenen, in kennis worden gesteld.

      Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting staat voor

      het  betrokken lid beroep open op de algemene vergadering. Maakt het lid gebruik van zijn

      recht op beroep dan is het bestuur verplicht een algemene vergadering uit te schrijven, die zal

      worden  gehouden binnen een maand na ontvangst van het beroepschrift.

      Wordt hieraan binnen de gestelde  termijn niet voldaan, dan vervalt de ontzetting.

      Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

      Gedurende de schorsingstermijn kan het betrokken lid geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen.

      De lidmaatschapsverplichtingen van het betrokken lid blijven tijdens de schorsing  onverminderd

      bestaan, met uitzondering van die verplichtingen die rechtstreeks verband houden  met de

      lidmaatschapsrechten.

 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de  

       jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.             

             

 

III. Geldmiddelen

             

Artikel 8         De geldmiddelen worden gevormd door:

 

 1. inleggelden;
 2. contributie;
 3. huuropbrengsten voor het in gebruik geven van tuinen;
 4. subsidies;
 5. gekweekte rente;
 6. toevallige baten;
 7. boetes.

             

           

 

 

 

 

 

 1. Jaarlijkse Contributie en Andere Verplichtingen

             

Artikel 9        

 

 1. De leden en de kandidaat-leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie,

      zoals die door de algemene vergadering is vastgesteld.

 1. Hoogte en karakter van de jaarlijkse contributie alsmede van de inleggelden, worden jaarlijks

      in de algemene vergadering vastgesteld.

 1. De leden zijn jaarlijks verplicht tot het betalen van huur wegens het gebruik van de hun

      toegewezen tuin, zoals deze door de algemene vergadering is vastgesteld. De hoogte van deze

      vergoeding kan per tuin verschillen, ahankelijk van de oppervlakte.

 1. De leden zijn verplicht de hun in gebruik aangewezen tuin volgens de bepalingen in het

      tuinreglement te onderhouden.

 1. Nieuwe leden zijn een waarborgsom verschuldigd waarvan de grootte door de algemene

      ledenvergadering wordt vastgesteld.

           

           

 1. Verenigingsjaar

             

Artikel 10      

    Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, valt samen met het kalenderjaar.

             

       VI.       Het Bestuur.

             

Artikel 11       Benoeming, schorsing, ontslag

 

 1. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd.
 2. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden.
 3. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar.
 4. De voorzitter wordt in functie gekozen; de andere functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
 1. Elk bestuurslid treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden.

       Het aftredende bestuurslid is terstond   herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt

       benoemd, neemt op het rooster de plaats in van  zijn voorganger.

 1. De benoeming van bestuursleden geschiedt zo mogelijk uit meer kandidaten dan er vacatures

      in het bestuur zijn.

      De benoeming geschiedt uit een voordracht van het bestuur en/of uit een voordracht van ten

      minste drie leden.

 1. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, altijd door het bestuur tot

       de eerstkomende algemene vergadering worden geschorst indien:

          1.   hij in strijd met de wet, de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt;

          2.   hij de belangen van de vereniging niet naar behoren behartigt.

 8.  In de eerstvolgende algemene vergadering waarvoor dit nog in de oproep kan worden vermeld,

       wordt een voorstel tot ontslag of tot verlenging van de schorsing van het betrokken bestuurslid

       geagendeerd. Deze vergadering dient binnen een maand na het uitspreken van de schorsing te

       worden gehouden.

 1.   Een bestuurslid kan, ook al is hij voor onbepaalde tijd benoemd, altijd door de algemene

         vergadering worden ontslagen of geschorst.

 10.  Het bestuurslid dat is ontslagen, geschorst dan wel zijn functie heeft neergelegd is verplicht

        de administratieve bescheiden en verdere eigendommen van de vereniging, die hij in zijn bezit

        heeft, binnen veertien dagen over te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.

 11.  Het bestuurslidmaatschap eindigt met onmiddellijk ingang:

         a.  bij beëindiging van het verenigingslidmaatschap van het bestuurslid;

         b.  bij ontslag door de vereniging;

         c.  bij ontslag op eigen verzoek;

         d.  bij overlijden van het bestuurslid.

           

 

Artikel 12       Taak en bevoegdheden

 

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, behoudens die beperkingen, die in de

      statuten worden vermeld. Zij is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige

      aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden

      gekend.

 1. Uit het bestuur wordt het dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit de voorzitter, secretaris

       en penningmeester.

       Aan het dagelijksbestuur is de dagelijkse leiding van de vereniging opgedragen.

 1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te

      doen uitvoeren door commissies die door het bestuur als zodanig worden benoemd, onder nadere

      goedkeuring van de algemene vergadering. Een omschrijving van de kascommissie wordt gegeven

      in artikel 19. Een omschrijving van de samenstelling en algemene bevoegdheden van overige

      commissies,wordt in het huishoudelijk reglement gegeven.

 1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten

      van overeenkomsten inzake kopen, verkopen, verwerven, verhuren, vervreemden, huren

       of bezwaren van registergoederen. Tot het sluiten van kredietovereenkomsten en het sluiten

       van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt

       is het bestuur niet bevoegd.

       Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van boetes en/of andere maatregelen, nadat de

       algemene vergadering het beleid dienaangaande heeft vastgesteld. Tegen deze boete of

       maatregel is beroep mogelijk op de algemene vergadering.

 1. De taakstelling van bestuurders wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
 2. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

 

Artikel 13       Vertegenwoordiging

 

 1. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende

       bestuurders, onder wie in elk geval hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de

       penningmeester.

 1. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan een of meer van de bestuurders,

      alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen,

      met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over

      bank- en girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.

 

 

VII. Algemene ledenvergadering

             

Artikel 14       Algemeen

 

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de

       statuten aan andere organen zijn opgedragen.

 1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, brengt het bestuur op een

       algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat

       van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd

       bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte

       van het bestuur vorderen.

        De agenda voor de jaarvergadering omvat ten minste de volgende punten:

            a)   vaststelling notulen van de vorige jaarvergadering;

            b)   vaststelling van het jaarverslag;

            c)   verslag van de kascommissie;

            d)   vaststelling van de jaarrekening van de vereniging;

            e)   vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;

             f)   benoeming bestuursleden;

            g)   benoeming leden van de kascommissie;

            h)   benoeming leden overige commissies;

             i)    ingekomen voorstellen;

             j)    het benoemen van de afgevaardigden naar de vergadering van de Federatie van

                    Amateurtuinverenigingen Alkmaar e.o.;

             k)   vaststelling datum volgende jaarvergadering.

 

 1. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de financiële rekening en van de

       jaarlijkse verslaggeving strekt het bestuur  tot decharge.

 1. In het najaar wordt de begroting van het nieuwe verenigingsjaar aan de algemene vergadering

      gepresenteerd en verdedigd.

 

Artikel 15       Toegang en stemrecht

 

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben zowel de leden als de aspirant-leden, leden van

       verdienste, ereleden, donateurs en  andere genodigden, echter uitgezonderd het in de volgende

       zin bepaalde. Geen toegang hebben leden, aspirant-leden,  leden  van  verdienste, ereleden en

       donateurs, die geschorst zijn. Geschorste leden en geschorste aspirant-leden hebben toegang

       tot de vergadering tijdens het agendapunt waarin het besluit tot hun schorsing of ontzetting wordt

       behandeld en zijn bevoegd daarover het woord te voeren.

 1. Ieder lid als bedoeld in artikel 5 lid 1 dat niet geschorst is, heeft stemrecht en kan een stem  uitbrengen.
 1. Een lid als bedoeld in artikel 5 lid 1 dat niet geschorst is, kan zijn stem door een schriftelijk

       daartoe gemachtigd  ander niet geschorst lid laten uitbrengen.

 1. Een lid kan slechts gemachtigde zijn van maximaal drie andere leden.

 

Artikel 16       Bijeenroeping

 

 1.   De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk .
 1.   De termijn voor oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. Bij oproeping worden de te

        behandelen onderwerpen vermeld.

 1.   Algemene vergaderingen worden gehouden zo vaak het bestuur dit wenselijk vindt, met

        inachtneming van het bepaalde lid 1 van dit artikel.

 1.  Voorts is het bestuur op schriftelijk met redenen omkleed verzoek van ten minste een zodanig

        aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een

        algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een

        termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek

        binnen veertien dagen geen gehoor wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die

        bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het gestelde onder lid 1 van dit artikel.

        De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de 

        vergadering en het opstellen van de notulen.

             

Artikel 17       Voorzitterschap en notulen

 

 1.  De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn

        plaatsvervanger. Bij afwezigheid van de voorzitter en zijn plaatsvervanger treedt een van

        de andere bestuursleden - door het bestuur aan te wijzen - als voorzitter op.

        Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering

        daarin zelf.

 1.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of door een ander door

       het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering

       ter goedkeuring worden voorgelegd en daarna door de voorzitter en de secretaris worden

       ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van

       het verhandelde doen opmaken.

       De inhoud van de notulen of van het procesverbaal wordt ter kennis van de leen gebracht.

             

Artikel 18       Besluitvorming

 

 1.   Het tijdens de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag

         van een stemming is beslissend.

         Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over

         een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.

 1.   Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de

        juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid

        van de vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk

        geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming

        vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 1.   Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene

        vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

         Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

 1.   Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen,

        heeft een tweede stemming plaats.

        Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden net zolang

        herstemmingen plaats, totdat:

            a.   een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen of

            b.   tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

        Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens

         gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd. Op de persoon,

         op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht, kunnen bij de

         daarop volgende nieuwe herstemmingen geen stemmen worden uitgebracht. Is bij die

         voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht,

         dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen

         stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de

         stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

 1.   Indien de stemmen staken over een voorstel, dat niet betrekking heeft op de verkiezing van

         personen, dan is het voorstel verworpen.

 1.   Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst

         acht. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,

         gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een of meer stemgerechtigden

         een hoofdelijke stemming verlangt/verlangen.

 1.   Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft,

         mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de

         algemene vergadering.

 1.   Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige

         besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende

         onderwerpen - behalve een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding - ook al heeft geen

         oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander

         voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband

         houdende formaliteit niet in acht genomen.

              

VIII. De Kascommissie

             

Artikel 19      

 

 1.   Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering een kascommissie welke zal zijn samengesteld

         uit twee vaste leden en een reservelid, die door en uit de algemene vergadering worden gekozen

         en geen lid mogen zijn van het bestuur.

 1.   De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting

         en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is verplicht

         de kascommissie alle door haar gevraagde informatie te verschaffen, haar desgewenst de kas

         en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

         Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige

         kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige laten bijstaan.

         Het lidmaatschap van de kascommissie eindigt:

           a.    door opzegging van zijn verenigingslidmaatschap;

           b.     door opzegging door het lid;

           c.     door ontslag door de algemene vergadering;

           d.     door benoeming in het bestuur; 

           e.     door ontzetting;

           f.      door overlijden van het lid;

 

 1.   Bij beëindiging van het lidmaatschap neemt het reservelid zijn plaats in. De kascommissie blijft

        als dan volledig bevoegd.

 1.   Nadere regelingen betreffende het functioneren van de kascommissie kunnen worden

        omschreven in het huishoudelijk reglement.

 

                                                 IX.   Statutenwijziging.

Artikel 20      

 

 1.   In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan na een besluit

        van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging

        van de statuten zal worden voorgesteld.

 1.   Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot

        statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen voor de vergadering een

        afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op

        een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag,

        waarop de vergadering werd gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld,

        aan alle leden toegezonden.

 1.   Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte

        stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden tegenwoordig of

        vertegenwoordigd is. Is niet de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd,

        dan wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden ten minste vijftien dagen

        doch uiterlijk vier weken na de vorige vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de

        vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of

        vertegenwoordigde leden, kan worden  besloten, mits met een meerderheid van ten minste

        twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

 1.   Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is

        opgemaakt. Voor het compareren bij het verlijden van de desbetreffende akte is ieder

        bestuurslid bevoegd.                             

                                              

 

                                   X.  Ontbinding.

                                                 

Artikel 21      

 

 1.   De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering met een  meerderheid

         van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering  waarin ten minste

         twee/derde van de leden aanwezig zijn, na faillietverklaring door hetzij opheffing van het

         faillissement wegens de toestand van de boedel hetzij door insolventie, door het geheel ontbreken

         van leden of door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt.

         Het bepaalde in  de leden 1, 2 en 3 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.

 1.   Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering

         te bepalen zodanige doelen als het meest met het doel der verenigingen overeenstemmen.

 1.   Het archief van de vereniging zal alsdan aan een door de algemene vergadering aan te wijzen

         natuurlijke- of  rechtspersoon ter bewaring worden aangeboden.

 1.   Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 2.   Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar

         vermogen nodig is.

 1.   Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van

         kracht.  In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam

         worden toegevoegd de woorden  "in liquidatie".

 1.   De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren

        na  afloop van de vereffening.                             

                                              

                                                 

                              XI.   Huishoudelijk Reglement.

                                              

Artikel 22      

 

 1.   De algemene vergadering kan door middel van een huishoudelijk reglement nadere regels geven

        omtrent het lidmaatschap, het bedrag van de contributies, de werkzaamheden van het bestuur,

        de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle andere verdere

        onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt,

        bijvoorbeeld het beheer en gebruik van het gebouw van de vereniging.

 1.   Een wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt door een besluit van de algemene

        vergadering. Deze wijziging kan worden voorgesteld door het bestuur of door middel van een

        schriftelijk verzoek door ten minste een/tiende gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden

        van  de vereniging.

 1.   Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeven om geldig te zijn een

        meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. De voorgestelde wijzigingen

        moeten als punt op de agenda staan vermeld.

 1.   Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met

        de bepalingen van  de wet of van de statuten tenzij de afwijking door de wet of de statuten

        wordt  toegestaan.

 1.   De statuten en het huishoudelijk reglement mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn

        met de statuten en het huishoudelijk reglement van de Federatie van

        Amateurtuindersverenigingen  Alkmaar e.o. en de bepalingen in de huurovereenkomsten.

.                                   

                                              

                                       XII.  Slotbepalingen.

Artikel 23      

 

 1.   In bestuurs-, commissie- of algemene vergaderingen kunnen geen besluiten worden genomen

        of  stemmingen worden gehouden over punten die niet in de agenda der vergadering zijn vermeld.

 1.   Beslissingen in alle zaken waarbij de wet, statuten of huishoudelijk reglement niet is voorzien,

        berusten, behoudens de verantwoording aan de algemene vergadering, bij het bestuur.