Amateur tuinders vereniging de hoefmolen

Algemene Voorwaarden en Privacy Policy van de ATV De Hoefmolen.

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van ATV De Hoefmolen gevestigd Olympiaweg 32 1816MJ te Alkmaar aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die u op of via de website www.dehoefmolen.nl verkrijgt en of gebruikt.  (verder te noemen: informatie).

  De algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement zijn beschikbaar op de website.

  Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van ATV De Hoefmolen? neem dan contact met ons op via dehoefmolen@gmail.com      

  Algemeen

 1. ATV De Hoefmolen neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website dehoefmolen.nl verstrekte informatie, echter kan de ATV De Hoefmolen niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kunt u verder geen rechten aan ontlenen.
 2. De inhoud van de website dehoefmolen.nl kunt u gebruiken om een beter beeld te krijgen van privacyregelgeving en kan helpen bij het vormgeven en ten uitvoerlegging van uw Privacy Statement, maar kan niet worden opgevat als concreet juridisch advies. Het gebruik van de website www.dehoefmolen.nl is op eigen risico en voor eigen rekening. ATV De Hoefmolen is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van
  de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van ATV De Hoefmolen.
 3. ledere aansprakelijkheid van ATV De Hoefmolen is beperkt tot het in totaal door ATV De Hoefmolen aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien ATV De Hoefmolen niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
 4. ATV De Hoefmolen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.
 5. ATV De Hoefmolen is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.

     ATV De Hoefmolen is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.

 1. De ATV De Hoefmolen heeft het beheer van de ICT omgeving uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie Jouwweb.
  Ook voor supportvragen kunt u daar terecht.
 2. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Links naar en van andere websites

 1. Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. ATV De Hoefmolen is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van ATV De Hoefmolen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berust bij ATV De Hoefmolen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ATV De Hoefmolen. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van ATV De Hoefmolen, tevens geeft u toestemming dat foto’s op onze website worden geplaatst waarop uw beeltenis danwel familieleden bewust dan onbewust zichtbaar zijn voor derden, uitgesloten minderjarige kinderen, danwel na goedkeuring van de ouders en bevoegde hiervoor aangestelde personen.

Toepasselijk recht & bevoegde rechter

 1. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.
 2. Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Alkmaar exclusief bevoegd.
 3. ATV De Hoefmolen behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.   

 

Privacy Policy

ATV De Hoefmolen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ATV De Hoefmolen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als  ATV De Hoefmolen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

                        ATV De Hoefmolen                                                                                                                                    

                        Secretariaat

                        Olympiaweg   32   

                       1816MJ Alkmaar

 

 Email:    dehoefmolen@gmail.com                                                                                                                     

 

                                                              

PRIVACY POLICY ATV De Hoefmolen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ATV De Hoefmolen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 1. ledenadministratie.
 2. Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, facturen, schouwrapporten, huur- en overname contracten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Postcode en woonadres;
 • Geslacht;
 • Leeftijd
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 Zo verstrekken wij jaarlijks naam en tuinnummer aan de federatie waarbij wij zijn aangesloten om de grootte van onze vereniging aan te tonen.

 

Beveiligings camera’s.

Op ons complex bevinden zich beveiligingscamera’s die continue beelden opnemen die door het bestuur gebruikt kunnen worden bij calamiteiten. Deze apparatuur is beveiligd met login en wachtwoord. De beelden worden ca. 6 maanden bewaard waarna ze automatisch worden overschreven.

Toegangspoort pasjes en druppels.

Van de pasjes en druppels waarmee de toegangspoort geopend kan worden, wordt geen registratie in het poort systeem gemaakt nog worden deze gegevens opgeslagen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens of camerabeelden bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

ATV De Hoefmolen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens ATV De Hoefmolen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via email aan  dehoefmolen@gmail.com  of  per post aan:

      ATV De Hoefmolen                                                                                                                                    

       Secretariaat

       Olympiaweg   32   

       1816MJ Alkmaar.